Tradice trvá. Za zdravi´m

Tradice trvá! Za zdravi´m, za pohybem, za novy´mi informacemi tentokra´t nikam nemusi´te! Den zdraví se STOBem online přijde letos za vámi! Do kalenda´rˇe ... si zapisˇte sobotu 7. listopadu a zacˇneˇte se teˇsˇit na den plny´ pohybu , prˇedna´sˇek, workshopu° a rozhovoru° se zaji´mavy´mi lidmi. Vasˇe domovy se na cely´ den promeˇni´ v jednu velkou prˇedna´sˇkovou si´nˇ, v teˇlocvicˇnu a ucˇebnu za´rovenˇ. Jaka´ je cena? Vstupne´ na workshopy i prˇedna´sˇky je za symbolicky´ch 150 Kcˇ. Vsˇechny pohybove´ lekce jsou ZDARMA. K hlavni´mu vysi´la´ni´ ze Dne zdravi´, v ra´mci ktere´ho budeme vysi´lat rozhovory s odborni´ky, bude mozˇne´ se rovneˇzˇ prˇipojit ZDARMA. Již nyní můžete pokládat otázky hostům hlavního vysílání http://bit.ly/den-zdravi-dotazy-pro-hosty Již nyní se můžete registrovat na workshopy a cvicˇeni´ - vzhledem k omezené kapacitě je to potřeba, proto neváhejte a registrujte se včas https://www.stob.cz/cs/den-zdravi Již nyní se můžete soutěžit o o více než 50 balíčků plných zdravých dobrot a dalších produktů od STOBu a našich partnerů, stačí správně odpovědět na soutěžní otázku http://bit.ly/soutez-den-zdravi-2020 Kompletni´ program hlavni´ho vysi´la´ni´ Dne zdravi´, registrace na workshopy a cvicˇeni´ najdete na FB události Den zdraví se STOBem online a na webové stránce https://www.stob.cz/cs/den-zdravi Prˇihlaste se, prˇipojte se, uzˇijte si tento den spolecˇneˇ s na´mi a prˇitom v bezpecˇi´ svy´ch domovu°! Tradice Dne zdravi´ se STObem trva´

ukončeno Kalorické tabulky

Jít na stránku soutěže

Podobné soutěže


Soutěžíme.  Mik-Miku

Soutěžíme. Mik-Miku

končí 8. 12. 2020 Secalo